Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barnomsorg, skola, gymnasium & sfi (24)

  Bygga & bo (19)

  Kommun & politik (17)

  Kultur & fritid (12)

  • Anmälan av aktivitet till Kompiskortet

   Här anmäler du din förenings/företags aktivitet till Kompiskortet.

  • Anmälan om start av lotteri

   Att anordna lotteri är ett utmärkt sätt att stärka en förenings kassa. Det kan också hjälpa en förening att förverkliga de mål man har satt upp. Viktigt att känna till är att lotteri med vinstutdelning alltid kräver tillstånd.

  • Ansökan om registrering för lotteri enl §9 Spellagen

   Ansökan om registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138)

  • Boka lokal

   Boka lokaler och sök i föreningsregistret.

  • Båtplats - ansökan

   Ansök om kommunal båtplats

  • Båtplats - uppsägning av båtplats

   När du vill avsluta din kommunala båtplats.

  • Fjärrlån

   Är du på jakt efter en specifik bok som vi inte har själva? Då kan vi i de allra flesta fall låna in den från ett annat bibliotek.

  • Lotteriredovisning

   Redovisning av lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138)

  • Lånekortsförbindelse barn

   Lånekortsförbindelse för barn under 18 år ifylles av målsman.

  Livsmedel, tobak- och alkoholtillstånd (22)

  Miljö och hälsoskydd (17)

  • Bassängbad - anmälan

   I denna tjänst kan du göra anmälan om bassängbad enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Delgivningskvitto - bekräftelse på mottagen handling (miljönämnden)

   Om du blivit delgiven ett beslut från miljönämnden eller på delegation från miljönämnden kan du istället för att skicka in det delgivningskvitto du fått med posten bekräfta att du tagit emot handlingarna här.

  • Enskild avloppsanläggning

   Ansök om eller anmäl enskilt avlopp

  • Fullmakt för avlopp och bergvärme

   Här kan du fylla i en fullmakt för ärenden rörande avlopp och bergvärme.

  • Hygienisk verksamhet - anmälan

   Den som avser driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmäla verksamheten till miljönämnden enligt 38 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

   Anmälan ska göras senast sex veckor innan planerad start för verksamheten. 

    

  • Intyg om utförd avloppsanläggning

   När installationen  av enskilt avlopp är klar ska ett intyg om att avloppsanordningen är utförd enligt beslutet skickas till miljökontoret.

  • Klagomål - hälsoskydd/ miljöskydd

   Här anmäler du klagomål rörande inomhusmiljö, nedskräpning, buller och liknande.

  • Medelstora förbränningsanläggningar- registrering

   I denna e-tjänst kan du lämna information till miljökontoret om du driver eller avser driva en medelstor förbränningsanläggning.

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Här kan du söka tillstånd eller anmäla verksamhet som är klassad som miljöfarlig.

  • Skolverksamhet - anmälan

   Här kan den som avser driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter anmäla det till miljönämnden.

  • Solarieverksamhet - anmälan

   Den som bedriver verksamhet där solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till miljönämnden.

  • Upphörande av verksamhet - miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

   Här anmäler du upphörande av verksamhet som är anmäld enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Uppläggning av muddermassor - anmälan

   Anmälan om uppläggning av muddermassor

  • Årsrapportering köldmedia

   Här skickar du in din årsrapport för köldmedia.

  Näringsliv & arbete (5)

  Stöd & omsorg (8)

  Trafik & infrastruktur (2)

  Överförmyndare (11)