Anmäla eller söka tillstånd för bergvärme eller ytjordvärme

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom denna e-tjänst kan du anmäla eller ansöka om tillstånd för att installera bergvärme och ytjordvärme. För att anmäla värmepump för grundvattenvärme eller ytvattenvärme använder du blanketten "Anmälan installation av värmepump " under fliken blanketter. Luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga.

En anmälan till miljökontoret krävs för att installera  en  värmepump för ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Om du vill installera en värmepump inom vattenskyddsområde, inom 500 meter från Östersjön eller på en ö belägen inom Trosa kommun krävs istället tillståndsprövning. Du ansöker om tillstånd på samma sätt som du anmäler, antingen genom e-tjänst eller blankett.

Observera att du behöver lämna in din anmälan till miljökontoret senast sex veckor innan du planerar att påbörja arbetet. Ett tillståndsbeslut måste vinna laga kraft innan åtgärden får påbörjas, vilket innebär att du måste vänta i minst tre veckor på att överklagandetiden för alla parter går ut, innan du får påbörja inrättandet, exempelvis borrning av bergvärme eller annan åtgärd som inte kan återställas. 
 

Innan du börjar - se till att du har följande:

 • Fakta om värmepumpsanläggningen: fabrikat och modell, effektuttag i kW, typ och mängd av köldmedium 
 • Namn och kontaktuppgifter på företaget som installerar värmepumpen
 • Namn på företaget som borrar, om du ansöker om/anmäler bergvärme.
 • En situationsplan med fullständig information om anläggningen


Till din ansökan/anmälan ska du  bifoga en situationsplan i skala 1:400 med skalstreck och norrpil. På situationsplanen ska du ha markerat

 • Avståndet till fastighetsgränser, om det är nära eller under 10 meter
 • Ledningsdragning från kollektorslang till värmepump
 • Vid jordvärme:
  • Vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från ytjordvärmen
  • Om du ansöker om att installera jordvärme, ytjordvärme ska du markera på kartan var kollektorslangen ska ligga
 • Vid bergvärme:
  • Vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhål
  • Borrhålets placering, numrera borrhålen om de är flera
  • Borrhålets start- och slutpunkt om något borrhål är vinklat från lod
  • Andra borrhål för bergvärme inom 20 meter från ditt eller dina borrhål


Om du inte bifogar en tydlig situationsplan kommer din anmälan eller ansökan att behöva kompletteras. En otydlig situationsplan är en av de vanligaste kompletteringarna.

Alla ärenden med bergvärme närmre än 10 meter från fastighetsgräns kräver samråd med den som äger fastigheten på andra sidan, oavsett om det är Trosa kommun, ett företag eller en privatperson. Om Trosa kommun äger fastigheten du vill borra nära, kan miljökontoret samråda med tekniska kontorets ansvariga för VA-ledningar samt ansvariga för gator & parkområden.


Fornlämningsområden kan innebära förlängd handläggningstid och tillståndsprövning av Länsstyrelsen

Inom Trosa kommun och framför allt inom Vagnhärads tätort finns många registrerade fornfynd. Om din fastighet eller det planerade borrhålet är lokaliserat inom 50 meter från en registrerad fornlämning behöver vi skicka en remiss till Länsstyrelsen för deras möjlighet att kräva en tillståndsprövning för markingrepp. Om Länsstyrelsens bedömning är att en tillståndsprövning krävs görs detta av sökanden genom Länsstyrelsens ansökningsblankett. Du är välkommen att höra av dig till miljökontoret om du redan på förhand vet att en sådan prövning kommer att behöva göras. 

 

Vattenskyddsområden

Inom Trosa kommun har vi tre vattenskyddsområden: Källvreten, Sörtuna och Tofsö vattenskyddsområden. I Trosa kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter finns särskilda bestämmelser om vilka åtgärder och miljöfarliga verksamheter som får inrättas inom våra vattenskyddsområden. Om du är osäker på om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde eller om du vet att den gör det och vill veta vad som gäller kan du hitta hälsoskyddsföreskrifterna i sin helhet tillsammans med kartbilagor över skyddsområden här


Tillståndsplikt på öar och nära Östersjön

Om du ansöker om bergvärme och din fastighet är belägen på en av öarna i Trosa kommun, eller inom 500 meter från Östersjökusten, omfattas åtgärden av tillståndsplikt. Det betyder att miljökontoret handlägger ansökan på ett lite annat sätt samt att handläggningstiden kan vara lite förlängd, men uppgifterna som du skickar in är vanligtvis desamma som vid en vanlig anmälan. Tillståndsplikt råder med anledning av att det är en förhöjd risk för  saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Om du skickar med en plan för skyddsåtgärder för att förhindra saltvatteninträngning, samt om du med ansökan inkommer med en tydlig karta över närliggande vattenbrunnar, kan du förkorta handläggningstiden.


Avgift

Vid anmälan och ansökan om att installera värmepump tas en avgift ut, i enlighet med den taxa som fastställts av kommunfullmäktige.  För en anmälan av bergvärme (1-2 borrhål) eller ytjordvärme debiteras 2 timavgifter, motsvarande 2100 kr. För tillståndsprövning, fler än 2 bergvärmehål och för anmälan om andra typer av anläggningar tas avgift ut för nedlagd handläggningstid, så kallad timdebitering. Om du har frågor om avgifter för handläggning av anmälan, prövning av ansökan och övrig tillsyn är du välkommen att kontakta en handläggare på miljökontoret. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation för inloggning och signering
 • Fastighetsbeteckning
 • Situationsplan som är skalenlig och tydlig
 • Uppgifter om värmepump, ex typ och mängd köldmedium (kg)
 • Uppgifter om plats och djup för ev borrhål
 • Uppgifter om frostskyddsvätska i kollektorslang

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa