Anmäl installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan krävs för värmepump för ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Luftvärmepump är inte anmälningspliktig.

Med e-tjänsten kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Du kan använda e-tjänst för att anmäla värmepump för ytjordvärme och bergvärme. För att anmäla värmepump för grundvattenvärme eller ytvattenvärme använder du blanketten "Anmälan installation av värmepump " under fliken blanketter.

Tillstånd behövs om värmepumpen ska vara belägen inom vattenskyddsområde. Tillstånd söks genom att frågan "Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?" besvaras med ett "Ja".

Till din anmälan behöver du bifoga en situationsplan i lämplig skala (helst 1:400) som visar fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, kollektorns (köldbärarkretsens) eller borrhålets placering samt eventuell gradning (lutning) på borrhålet, egen vattentäkt och avloppsanordning samt, i förekommande fall, grannars vattentäkter och avloppsanordningar.

Observera att du behöver lämna in din anmälan till miljökontoret senast sex veckor innan du planerar att påbörja arbetet.

Vid anmälan om att installera värmepump tas en prövningsavgift ut.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Inloggning med e-legitimation
  • Mängd koncentrerad köldmedium (kg) (fråga din installatör om du inte känner till detta)
  • Situationsplan
  • Typ av frostskyddsvätska i kollektorslang (köldbärarkrets) (fråga din installatör om du inte känner till detta)
  • Typ av köldmedium i värmepumpen (fråga din installatör om du inte känner till detta)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa