Skolverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt §38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som avser driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola, internationell skola eller resurscenter göra en anmälan till miljönämnden. Anmälan ska vara inne senast sex veckor innan planerad start av verksamheten. Syftet med anmälan är att miljönämnden ska få möjlighet att i förväg bedöma den anmälda verksamheten och dess lokaler ut miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Till anmälan skall följande dokument bifogas:

 • Registreringsbevis från bolagsverket, eller likvärdig berörd myndighet inom EU-området, för ideella föreningar intyg från skatteverket.
 • Planritning över lokalerna i lämplig skala där rummens användning märks ut. En redovisning av ventilationsflöden per rum, samt hur många personer ventilationen i respektive utrymme är dimensionerad för. Placering av toalettutrymmen och skötbord.
 • Situationsplan över fastigheten och angränsande fastigheter.
 • Redovisning av radonförekomst.
 • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten enligt förordningen av verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) vilket bland annat innefattar: Ansvarsfördelning, rutiner för hygien och smittskydd, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ och rengöringsrutiner.
 • Godkänd OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Avgift

Avgift för anmälan av anmälningspliktiga verksamheter enligt 39 § timdebiteras i enlighet med den kommunala taxan. Gällande timavgift kan du ta del av i Trosa kommuns taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken.

Övriga tillstånd

Tänk på att du kan behöva fler tillstånd såsom bygglov eller registrering av livsmedelshantering. Sökanden ansvarar själv för att inhämta dessa.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Registreringsbevis/ intyg från Skatteverket
 • Planritning över lokalerna
 • Situationsplan
 • Resultat av radonmätning
 • Egenkontrollprogram
 • Godkänd OVK

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa