Torgplats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillvägagångssätt vid hyra av torgplats i Trosa kommun vid Skolparken, Trosa hamn och Vagnhärads torg

 •  Ansökan görs via vår e-tjänst.
  Sökande ska bifoga F-skattsedel eller registreringsbevis i samband med ansökan.
  Sökande gällande matservering ska bifoga beslut om livsmedelsanläggning i samband med ansökan.
  Dessa mejlas till info@trosa.com efter att du gjort din ansökan i e-tjänsten.
 • Trosa kommun tecknar avtal med sökanden om torgplats. Avtal kan signeras med bank-id via e-tjänsten. Avtal måste vara klart innan platsen används.
 • Trosa kommun fakturerar torgplatsen.
 • För upplåtelse av torgplats gäller ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun” samt ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

OBS! Samtliga platser vid Skolparken och i Trosa hamn är uthyrda 2024.

Platser för nästkommande år kan sökas tidigast  från 1 oktober innevarande år. Vi tilldelar torgplatserna efter turordning allt eftersom ansökningarna kommer in.
Hyr du redan nu en torgplats har du förtur att ansöka till nästa uthyrningsperiod. Din ansökan ska senast vara inlämnad den 30 september.
Ansökan görs alltid via e-tjänsten.

Villkor för upplåtelse av torgplats

En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
För upplåtelsen gäller ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun”, beslutande av kommunfullmäktige 2019-06-12

Försäljning får endast ske inom torghandelsplatsen, platsens exakta utbredning är markerad. Torghandelsplatsen ska vara prydlig och kontinuerligt städad. Torghandlaren ska vid saluståndet ha uppsatt lämplig avfallsbehållare.

På vissa platser finns tillgång till elektrisk ström, torghandlaren kan för sitt behov få tillgång till denna ström mot avgift.

Torghandlaren måste vara beredd på vissa inskränkningar i användandet av torghandelsplatsen som behövs på grund av allmänt behov. Trosa kommun har tillträde till torghandelsplatsen för utförande av erforderliga underhålls- och ombyggnadsarbeten, vid enstaka arrangemang eller andra därmed jämförliga omständigheter. Vid dessa tillfällen har torghandlaren inte rätt till nedsättning av avgiften eller ersättning för utebliven handelsvinst.

Trosa kommun kan häva upplåtelsen om de ”Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Trosa kommun” eller övriga delar av detta avtal inte följs.

Uppsägning ska föregås av 2 skriftliga varningar om omedelbar rättelse. Om rättelse inte sker sägs avtalet upp omedelbart.

Vid uppsägning erhålls ingen ekonomisk ersättning för utebliven handelsvinst, avgiften för torghandelsplatsen återbetalas ej.

Om Trosa kommun häver avtalet med en torgplatsinnehavare kan torgplatsinnehavaren först efter ett år från uppsägningsdatum ansöka om ny torghandelsplats.

Tider för försäljning

Skolparken och Vagnhärads torg: alla dagar 8.00–20.00
Hamnen: alla dagar 8.00–20.00, fredag och lördag till kl 02.00
Försäljarna får inte tidigare än 30 minuter före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut, inget får lämnas kvar på platsen.

Avgift

 • Dagplats utan el: 250 kr
 • Dagplats med el: 350 kr
 • Månadsplats: 3000 kr
 • Säsongsplats maj-september: 5000 kr
 • Årsplats 1/1-31/12: 7500 kr

Avgiften faktureras. Torgplatserna varierar i storlek. Vid Skolparken är torgplatserna D2,5xB3 m, i hamnen är de D3xB10 m och vid Vagnhärads torg är platserna D3xB5 m

Dokument

Frågor om e-tjänsten

Malin Karlsson
malin@trosa.com

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
trosa@trosa.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa