Rapportera iakttagelser av skarv

LÄS MER

Tillsammans kan vi begränsa skarvens utbredning – rapportera in bosättningar

I början av 10-talet bosatte sig en större skarvkoloni på Snöholmen i västra stadsfjärden. Sedan dess har kolonin vuxit och brett ut sig till fastlandet. Trosa kommun har årligen ansökt om olika åtgärder för att minska antalet fåglar i den miljö där de påverkar människor och verksamheter i hög grad. Lagstiftningen har varit sträng till fördel för den skyddade fågeln, men lättnader medger nu för markägare att genomföra åtgärder för att begränsa skarvens utbredning.

Under senare år har markägare beviljats såväl skyddsjakt som nedtagning av bon som visat sig ha viss positiv effekt. Men det finns alltid en risk att skarven förflyttar sig till ett närliggande område. Eftersom endast markägare/fiskerättsägare tillåts genomföra skyddsåtgärder har Trosa kommun valt att stötta samfälligheter och fastighetsägare i deras ansträngningar för att komma tillrätta med ett problem som påverkar många kommuninvånare. Kommunen kan inte genomföra åtgärder på annat än kommunens mark, men vi kan bistå med råd och erfarenheter samt i vissa falla ersättning.

För att vi gemensamt ska hålla skarvens bestånd hållbar behöver vi hjälp av framförallt kustnära samfälligheter med inrapportering. Skarven är en flyttfågel som anländer under mars/april beroende på väder och flyttar åter till medelhavsområdet september-november. Under den korta perioden kan åtgärder som håller beståndet nere genomföras.

Vad ska inrapporteras?

I första hand är det intressant med skarv som sitter i träd med kvistar i munnen ─ försök tyda om fågeln är på väg att bygga ett bo på plats eller om de samlar för att ta med sig därifrån. Skarven plockar bomaterial från träd och flyger till sin tilltänkta boplats. Därför är det av vikt att försöka tyda om fågeln är på väg bort eller söker sig kvar.

Om vi ser att en population har flyttat och i större del etablerat sig på en ny plats kommer kommunen att åka ut för att titta och bedöma eventuella åtgärder tillsammans med markägare.
Om åtgärder ska vidtas är det markägaren som ansvarar för t.ex. ansökan om skyddsjakt till Länsstyrelsen.

 

Frågor om e-tjänsten

Tekniska enheten
skarv@trosa.se
0156-520 00

Personuppgiftsansvarig

Teknik- och servicenämnden
trosa@trosa.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa