Upphörande av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt artikel 6.2 andra stycket i EG-förordning 852/2004 om livsmedelshygien skall en livsmedelsföretagare se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggning av befintliga anläggningar. Om ni har för avsikt att återuppta verksamheten på anläggningen måste en ny anmälan om registrering inkomma till miljökontoret. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa