Upphörande av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt artikel 6.2 andra stycket i EG-förordning 852/2004 om livsmedelshygien skall en livsmedelsföretagare se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggning av befintliga anläggningar. Om ni har för avsikt att återuppta verksamheten på anläggningen måste en ny anmälan om registrering inkomma till miljökontoret. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa