Miljöfarlig verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, vatten eller luft eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö. De miljöfarliga verksamheterna regleras enligt miljölagstiftningen det vill säga miljöbalken och dess följdlagstiftning. Enligt miljöbalken är företag eller verksamhetsutövare skyldiga att söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet ifall den är klassad som miljöfarlig.

Du kan läsa mer om miljöfarlig verksamhet på Trosa kommuns hemsida.

Till anmälan ska du bifoga situationsplan som visar anläggningens placering på fastigheten med byggnader för produktionslokaler, förråd samt läge för avloppsutsläpp. Blanketten med bilagor ska skickas senast sex veckor innan verksamheten startas till miljökontoret, Trosa kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa