Enkätfrågor om aktiviteter avseende förebyggande insatser psykisk hälsa

LÄS MER

Med denna e-tjänst vill styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa ta reda på vad kommunens verksamheter idag gör för att arbeta med psykisk hälsa och uppmärksamma psykisk ohälsa.

Vi vill också veta vad ni skulle önska lägga fokus på och använda de stimulansmedel vi får från Socialstyrelsen. Viktigt är också vem som skulle kunna ansvara för denna aktivitet.
Förutsättningarna och områden som aktiviteterna ska fokusera på syns nedan i de prioriterade områdena.

Prioriterade områden ur överenskommelsen mellan SKR och staten är:

  • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Målet är att skapa förutsättningar för ökat psykiskt välbefinnande i barn- och ungdomsgruppen. Sådana insatser kan även bidra till att motverka att barn och unga avlider i suicid.
  • En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen är viktig för att säkerställa en god kvalitet på de insatser som ges inom vården och omsorgen men också för att identifiera strategiska utvecklingsbehov och bidra till personcentrering.
  • En mer kunskapsbaserad och säker vård och omsorg. Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patient- eller brukarmöte och att ny kunskap löpande ska utvecklas. Det gäller inte minst för personer med långvariga eller allvarliga psykiatriska tillstånd.
  • Primärvårdsnivån behöver skapa förutsättningar för att tillgängliggöra vård och behandling vid psykisk ohälsa.
  • Det suicidpreventiva arbetet behöver stärkas på alla nivåer för att snabbare och effektivare kunna ge stöd till personer som söker vård för psykisk ohälsa.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa