Solarieverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 10 § i strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) ska den som avser bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten anmälan detta till miljönämnden. Anmälan ska vara inne senast sex veckor innan planerad start för verksamheten.

Verksamhetsutövaren ansvarar bland annat för följande:

 • Solarium, lysrör och märking: Utrustningen ska vara märkt med UV-typ som anger att solariet uppfyller svensk och europeisk standard för solarier.
 • Affischen råd för att skydda din hälsa ska finnas uppsatt i A3 format på väl synlig plats.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven på svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010 ska finnas tillgängliga.
 • Tidur som bryter strömmen efter högst 15 minuters användning ska vara installerat.
 • Solarium ska placeras så inte personal eller andra kunder kan bli bestrålade oavsiktligt.
 • Det är inte tillåtet att tillhandahålla eller förmedla kosmetiska/ hygieniska produkter som kan förstärka den ultravioletta strålningens verkningar.
 • Att inga personer under 18 år nyttjar solariet. 

Till anmälan ska bifogas:

 • Planritning över lokalerna i lämplig skala (t ex 1:50 eller 1:100)
 • ​Verksamhetsbeskrivning (inklusive användningen av kemiska produkter och beskrivning av avfallshanteringen)
 • Uppgifter om lokalernas ventilation och protokoll från senast utförda ventilationsbesiktning (OVK)
 • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten (ansvarsfördelning, hygienrutiner, kemikalieförteckning, riskbedömning, städrutiner) samt rutiner för kontroll av brukarens ålder enligt strålsäkerhetsmyndighetens krav (7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen [2018:396]).
 • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard (SS-EN 60335-2-27:2010)

Avgift

Avgift för anmälan av anmälningspliktiga verksamheter enligt 39 § timdebiteras i enlighet med den kommunala taxan. Gällande timavgift kan du ta del av i Trosa kommuns taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Planritning över lokalerna
 • Verksamhetsbekrivning
 • Uppgift om lokalernas ventilation
 • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll
 • Solarietillverkarens intyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa