Servering av alkoholdrycker - ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillstånd för alkoholservering/försäljning söks hos Miljökontoret i Trosa kommun. Alla som avser att servera och/eller sälja alkohol ska ha ett tillstånd för verksamheten.   Kostnad för ansökan om ett stadigvarande serveringstillstånd är enligt taxa 12 000 kr. Den årliga tillsynsavgiften som betalas i efterhand består av en fast och en rörlig del varierar beroende på företagets omsättning. Avgiften ska täcka kommunens kostnad för nedlagd tid vid inre och yttre tillsyn. Läs mer i Taxa för alkoholtillstånd under rubriken Taxa, riktlinjer, tillsyn.


Vem kan få tillstånd? 

Vid prövning av serveringstillstånd är det så kallade lämplighetskravet viktigt. Här prövas verksamhetsutövarens personliga lämplighet samt verksamheten/bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt. Vidare ska den sökande ha genomgått ett kunskapsprov i alkohollagen i en kommun någon gång under de senaste 3 åren. Den lokal där alkoholen avses serveras ska vara godkänd ur miljösynpunkt och den ska också vara godkänd för allsidig matlagning.

Servering kan ske till allmänheten, stadigvarande, för vissa perioder eller för visst bestämt datum.


Måste jag söka tillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om samtliga tre krav är uppfyllda:

  1. Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

 

Tillsyn

Trosa kommun och polismyndigheten är de lokala tillsynsmyndigheterna och tillsynen avser både yttre, inre och förebyggande tillsyn av verksamheter som innehar alkoholtillstånd.
Den yttre tillsynen handlar bl.a. om besök på serveringsstället för att kontrollera att man följer bestämmelserna i lagen, framförallt att ingen underårig (under 18 år) blir serverad alkoholdrycker. Även kontroll av marknadsföring, anställda och kassan ingår.
Inre tillsyn handlar bl.a. om kontroll av bokföring, skatter och avgifter som verksamhetsutövaren är skyldig att sköta.


Taxa, riktlinjer, tillsyn

Taxa för alkoholtillstånd m.m. 
Riktlinjer för alkoholservering


Mer information

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa