Hygienisk verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 38 §, punkt 1 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) ska den som avser driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta (t ex tatuering, piercing, fortvård, akupunktur och microblading) göra en anmälan till Miljönämnden. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte Miljönämnden bestämmer något annat. Syftet med anmälan är att Miljönämnden ska få möjlighet att bedöma verksamheten och dess lokaler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt innan verksamheten startar. Om verksamheten startas innan anmälan gjorts kan nämnden besluta om miljösanktionsavgift. 

 

Till anmälan ska följande handlingar bifogas:

  • Planritning. Ritningen ska vara i lämplig skala t ex 1:50 eller 1:100. Ange de olika lokalernas användningsområde. Markera behandlingsplats och plats för städskåp, utslagsvask, yta för rengöring av verktyg, toalett mm.
  • Verksamhetsbeskrivning inklusive användningen av kemiska produkter och beskrivning av avfallshanteringen.
  • Uppgifter om lokalernas ventilation (hur stort luftflödet är och hur många personer ventilationen är dimensionerad för) och placering av friskluftsdon. Protokoll från senaste utförda ventilationskontroll (OVK).
  • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten, vilka innefattar ansvarsfördelning, hygienrutiner, kemikalieförteckning, riskbedömning, städrutiner mm. 

För mer information rörande rutiner för hygienisk verksamhet (såsom egenkontrollprogram mm.) se PDF under "Hämta blankett".  

Avgift
Avgift för anmälan av anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § timdebiteras i enlighet med den kommunala taxan.

Övriga tillstånd
Tänk på att du kan behöva söka andra tillstånd utöver denna anmälan, t ex bygglov eller registrering av livsmedelshantering. 

 

Hämtning av företagsuppgifter
Om du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten  och sedan välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så du slipper fylla i dem manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Planritning över lokalen
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Uppgift om lokalernas ventilation
  • Rutiner för egenkontroll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa