Orosanmälan om barn/ungdom som far illa

LÄS MER

Får du vetskap om eller misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa ska du anmäla det till socialkontoret. Samtliga anmälningar om barn, ungdomar och vuxna som far illa hanteras skyndsamt. Som privatperson har du rätt att vara anonym i kontakten med oss. Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar ut personuppgifter till obehöriga.

Socialtjänstlagen 14 kap 1 §

”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område”

De som har lagstadgad anmälningsplikt enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen kan inte vara anonyma.

Fyll i e-tjänsten så utförligt du kan. Alternativt skriv ut blanketten och skriv för hand. Glöm inte att spara en egen kopia. Får ej skickas via e-post på grund av sekretesskäl.

Frågor om e-tjänsten

Socialkontoret, Barn- och familjeenheten
socialkontoret@trosa.se
0156-520 00
trosa.se/individochfamiljeomsorg

Personuppgiftsansvarig

Humanistiska nämnden
trosa@trosa.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa