Ledighetsansökan för grundskolan

LÄS MER

Ledighet upp till två dagar per läsår  (Beslut tas av klassföreståndare)
Enligt Skollagen 7 kap, 17-18§§, får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektor har delegerat till klassföreståndaren (handledaren) beslut som gäller ledighet upp till och med två dagar.

Ledighet längre än två dagar  (Beslut tas av rektor)
Enligt Skollagen 7 kap, 17-18§§, får en elev beviljas längre ledighet om synnerliga skäl föreligger. Det är rektor som beviljar ledigheten och som avgör om synnerliga skäl föreligger. Ett beslut om ledighet skall grundas på en samlad bedömning av elevens situation och rektor skall ta hänsyn till frånvarons längd, vilket innebär att omständigheterna kring ledigheten skall vara mycket särpräglade.

Frågor om e-tjänsten

Pierre Palmehed
pierre.palmehed@trosa.se

Personuppgiftsansvarig

Humanistiska nämnden
trosa@trosa.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID