Ledighetsansökan - skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledighet upp till två dagar  (Beslut tas av klassföreståndare)
Enligt Skollagen 7 kap, 17-18§§, får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektor har delegerat till klassföreståndaren (handledaren) beslut som gäller ledighet upp till och med två dagar.

Ledighet längre än två dagar  (Beslut tas av rektor)
Enligt Skollagen 7 kap, 17-18§§, får en elev beviljas längre ledighet om synnerligare skäl föreligger. Det är rektor som beviljar ledigheten och som avgör om särskilda skäl föreligger. Ett beslut om ledighet skall grundas på en samlad bedömning av elevens situation och rektor skall ta hänsyn till frånvarons längd, innebär att omständigheterna kring ledighaten skall vara "mycket särpräglade.
En semesterresa med familjen utgör normalt inte "synnerliga skäl".

Frågor om e-tjänsten

Maria Kjellén
maria.kjellen@trosa.se
0156-520 95

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa