Förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beslut om förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en avsedd plats (PBL 9 kap 17§).

Det är en så kallad lokaliseringsprövning, nämnden gör en bedömning om det kan vara möjligt att bygga till exempel ett helt nytt hus på landsbygden utanför detaljplanelagt område. Byggande på landsbygden regleras i kommunens Översiktsplan.

Beslut i dessa ärenden fattas av samhällsbyggnadsnämndens tjänstemän. Berörda grannars och övriga myndigheters yttranden ska inhämtas.

Handlingar att bifoga
Till ansökan ska bifogas en situationsplan över tomten med den tilltänkta byggnaden inritad och uppgift om tomtens areal vid en eventuell avstyckning. Ett förslag på hur huset kommer att se ut på ett ungefär är en fördel. Avstyckningen i sig hanteras dock inte i förhandsbeskedet utan av lantmäteriet i ett separat ärende. 

Giltighet och bygglovsansökan
Förhandsbeskedet gäller i 2 år. Inom 2 år från det att ett förhandsbesked beviljats ska en ansökan om bygglov inlämnas till kommunen.

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att man kan börja bygga sitt hus innan man har sökt och beviljats bygglov.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Byggnadsförslag
  • E-legitimation
  • Tomtkarta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa